TOETATUD ELAMISE TEENUS


Teenuse osutamisel lähtutakse isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:
– isiku juhendamine igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel;
– isiku juhendamine eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel;
– abistamine ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises sotsiaaleluruumides;
– juhendamine asjaajamistel ametiasutustes, üldiste avalike teenuste kasutamisel, uutes koduvälist liikumist nõudvates olukordades;
– tervisliku seisundi jälgimine, vajadusel saatmine perearsti või psühhiaatri konsultatsioonidel;
– valmistama isikut ette iseseisvaks elamiseks ning juhendama ja abistama teda elamispinna hankimisel.
Teenuse osutamise maht Teenust osutatakse isikule Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotuse alusel, milles on määratletud teenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamiseks soovitatavad tegevused, ülesanded ning teenuse soovitatav kestus.
Protseduurid teenuse saamiseks, aruandlus Isikul või tema seaduslikul esindajal tuleb esitada kirjalik Erihoolekandeteenuste taotlus Sotsiaalkindlustusametile koos vajalike lisadokumentidega (psühhiaatri hinnang, isikut tõendava dokumendi koopia, vajadusel koopia kohtumäärusest isiku esindatuse kohta).
Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud Erihoolekandeteenuse saamise suunamisotusega pöörduda Kose Päevakeskuse (teenuse osutaja) poole.
Nõuded töökorraldusele, koostööle
Teenust osutatakse juhtumikorralduslikul meetodil. Teenuse osutaja teeb koostööd isiku, tema pere, Sotsiaalkindlustusameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga. Vajadusel tehakse koostööd ravi- ja/või perearstiga ning rehabilitatsiooniasutusega. Iga teenust kasutava kliendi kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik, mis sisaldab vajalikke dokumente ja tegevuse/ ülesannete täitmise arvestust.
Nõuded keskkonnale, ruumidele Toetatud elamise teenust võib osutada teenust saama õigustatud isiku eluruumides või muudes nimetatud teenuse osutamiseks sobivates kohtades.
Teenuse finantseerimise põhimõtted Teenuse tegevuskulud finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt. Isik tasub ise eluasemekulud.
Nõuded personalile Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal peab olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse. Oskab suhelda kliendi, tema pere ja lähedastega. Teab oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale. Töötaja mõistab sotsiaaltöö eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.